چه کسانی سراغ جراحی زیبایی بینی می روند؟

او سپس از بررسی دادهها به همین سرانجام رسید که زنانی بیشتر به جراحیهای زیبایی روی میآورند که سرمایۀ فرهنگی بالاتری دارا هستند و بخش اعظم زیر فشارهای اجتماعیاند. همینطور به کودک القا می کند که داشتن و استفادهکردن از همین مدل کالاها نیز باارزش می باشد (حقیقتیان و همکاران، 1391: 164). این جور از سرمایه یک عدد از بدیهیترین و عینیترین انواع سرمایۀ فرهنگی میباشد که ممکن میباشد تابعی از متغیرهای گوناگون شخصی و جراحی زیبایی بینی اجتماعی باشد. به عبارتی نتیجه های نشان می دهد اصلی ارتقا مقدار تحصیلات گرایش به عمل بینی عمده می شود و شاید این مسئله به استدلال اعتماد به نفسی میباشد که زنان و دختران تحصیل کرده در فعالیتهای اجتماعی شان احساس می کنند. نتیجه ها این پژوهش نشان دادند عواملی زیرا جنسیت، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، مذهب، سن و سرمایههای فرهنگی بر رئیس بدن تأثیر میگذارند. براساس نتیجه های پژوهش آنان میزان گرایش دانشجویان به جراحیهای زیبایی در حد میانگین است و نتایج باز‌نگری رگرسیون نشان ارائه می کنند اقتدار پیشبینی انجام جراحی زیبایی به وسیله متغیر سرمایۀ فرهنگی 16 درصد میباشد و دو بعد از آن سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته و عینیتیافته در گرایش زنان به جراحی زیبایی تأثیر دارند. 2. احتمال چین خوردگی در پروتز سينه سیلیکونی ، کاهش است. وجود خطوط ضعیف و افتاده در گردن به میزان قابل توجهی روی ظواهر صورت افراد تأثیر میگذارد. اشخاص غیرمذهبی بخش اعظم از افراد مذهبی به مدیریت بدن میپردازند. سرمایۀ فرهنگی در جهان امروزی در فرایند جهانیشدن تغییراتی کرده است؛ بهگونهای که از سرمایۀ فرهنگی در بعضا مقالات اهمیت اسم سرمایۀ فنی نام برده شده است؛ چون علم و معلوماتی که سرمایة تجسمیافتة افراد را به جهت تولید سرمایۀ عینیتیافته و نهادینهشده تأمین میکند، باید اساسی علم روز مطابقت داشته باشد؛ پس شناخت اهمیت نوآوریهای آموزشی فناوری و دسترسی به شبکههای اطلاعاتی جزء جداییناپذیر مهارتها و تواناییهای عرصۀ جهانیشدن است. امروزه ، فاکتورهایی از قبیل تجربه جراح ، موقعیت جغرافیایی محل درمان و تعداد روندهای چکیده به جهت ادغام شدن اساسی جراحی بلفاروپلاستی ، عوامل تاثیر گذار بر بر روی هزینه همین جراحی ، محسوب می شوند. آنها همچنین به این عاقبت رسیدند که کلیدی وجود اینکه عملهای زیبایی سبب ارتقاء اعتمادبهنفس زنان میشود، عوارضی زیرا وسواس زیبایی، مخاطرات جسمی، ایراد در زندگی روزمره و انزوای اجتماعی را در پی دارند. آن‌ها آنگاه از بررسی دادهها به این عاقبت رسیدهاند که توسعه و گسترش فرهنگ و تمدن ظاهرگرایی بهمنزلة موقعیت علی و روند جامعهپذیری بهمنزلة بستر و افزایش درگیری فضای خیالی بهمنزلة شرایط مداخلهگر، بر گرایش زنان به جراحیهای زیبایی تأثیر میگذارند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.